Fri fragt hele september Fri fragt hele september Fri fragt hele september Fri fragt hele september Fri fragt hele september
Tom Indkøbskurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår


CCIT handelsbetingelser

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om CCITs, CVR-nummer 25393341, (’’Virksomheden’’)  tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt, mellem køber og sælger. Ved uoverensstemmelse mellem sælgerens salgs- og leveringsbetingelser og kundens almindelige betingelser er sælgerens salgs- og leveringsbetingelser gældende, medmindre andet er aftalt.

2. Fragt
Vi sender alle produkter gennem GLS, medmindre andet er aftalt. Hvis du ønsker at specificere anden transport ved bestilling, kan dette aftales. Der kan forekomme ekstra gebyrer ved særtransport.

3. Ekspedering af ordre
Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Normal fragt tid er 2-4 dage afhængig af hvor den ønskede leveringsadresse er. Varer der ikke haves på lager ved bestillingsdato, vil blive vist på shoppen. Der vil blive fremvist hvornår varen forventes at have på lager. Ordren kan i dette tilfælde splittes op til del levering. Der kan forekomme ekstra gebyr ved valg af del levering.
Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

4. Priser
Alle priser i CCIT’s katalog er i Danske kroner, inklusiv 25% moms. Den endelig pris ved bestilling, er specificeret i indkøbskurven. CCIT A/S kan til enhver tid ændre priser, uden forudgående varsel! Vi tager forbehold for udefra kommende valutaændringer, skatteændringer, afgifter mm. De på hjemmesiden angivne priser gælder altid, medmindre andet er aftalt.
Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Ejendomsforhold
CCIT A/S forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. andre omkostninger ved købet, er betalt fuldt ud.

6. Reklamation
Reklamation må ske indenfor 8 dage fra fakturadato via Webshop@ccit.dk

7. Afbestillinger
Ordre bliver håndteret ganske hurtigt. Nogle gange bliver varen sendt afsted indenfor få minutter fra vi modtager ordren. Så venligst sikre dig at din bestilling er rigtigt, før du bestiller. Afbestilling kan ske indenfor 24 timer via Webshop@ccit.dk

8. Skade på varen
Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
Opdager du, at pakken allerede er beskadiget ved afhentning på posthuset, skal du straks anmelde dette. Kontaktpunktet her er: Webshop@ccit.dk
Opdager du først transportskader ved åbning af emballagen, skal du straks tage hele forsendelsen inklusive emballagen tilbage til posthuset og udfylde en skadesblanket. Posthuset hjælper dig med at udfylde standardanmeldelsesformularen.
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9. Mangelfuld vare
Hvis vi har sendt dig en defekt eller forkert vare, skal den straks returneres i original emballage med betalt returfragt og i væsentligt samme stand og mængde. Du mister din ret til at gøre manglen gældende, hvis du ikke giver os besked om manglens art inden for rimelig tid efter, at du har opdaget eller burde have opdaget manglen. Dette indberettes til: Webshop@ccit.dk. Hvis varen er defekt, vil du få refunderet rimelige fragtomkostninger. Endvidere sætter købeloven en ydergrænse for at påberåbe sig en mangel.

10. Fortrydelsesret
Fortrydelsesretsloven giver forbrugeren en ubetinget ret til at fortryde aftalen (fortrydelsesret) ved at give sælger meddelelse herom senest 14 dage efter, at forbrugeren har modtaget hele produktet og de oplysninger, der kræves i henhold til kapitel 3 i fortrydelsesloven, har modtaget på den foreskrevne måde, herunder formularen til fortrydelsesret. Fortrydelsesretten ophører senest tre måneder efter, at varen er modtaget eller efter 1 år, hvis der ikke er givet oplysninger om fortrydelsesretten. Fristen anses for overholdt, hvis meddelelsen er sendt inden fristens udløb og på en efter omstændighederne forsvarlig måde. I meddelelsen skal forbrugeren angive, hvordan varen vil blive returneret. Benyttes fortrydelsesretten bortfalder parternes forpligtelse til at opfylde aftalen. Hvis en af ​​parterne har opfyldt hele eller dele af aftalen, skal der ske tilbagebetaling. Forbrugeren skal returnere varen inden for rimelig tid. Dette gælder, selvom forbrugeren ikke har modtaget, hvad han eller hun har krav på at få tilbage fra sælger. Sælger er forpligtet til at tilbagebetale, hvad forbrugeren har betalt, inden for 14 dage fra den dag, sælger modtager varen eller samlesedlen eller varen stilles til rådighed. Hvis du har en postgirokonto eller bankkonto, bedes du oplyse kontonummer. Eventuelle omkostninger til returnering af varen afholdes af forbrugeren, medmindre sælger har misligholdt aftalen, eller sælger i henhold til aftalen har leveret en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgængelig. Varer der er sendt med posten eller uafhængig fragtmand skal sendes retur på samme måde eller leveres til sælger i original emballage med betalt returfragt. Forbrugeren er ikke forpligtet til at modtage eller indløse en vare, før den returneres til sælger, men kan i stedet betale returomkostningerne og bede den, der leverer varen, om at returnere varen til sælger. Det er dog en forudsætning, at køber inden 14 dage meddeler sælger, at fortrydelsesretten er udnyttet.

10.1 Undtagelser og begrænsninger i fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke, hvis varen ikke kan returneres i nogenlunde samme stand og mængde, og skaden eller forringelsen skyldes uagtsomhed eller manglende omhu fra købers side. Endvidere kan fortrydelsesretten ikke anvendes på lyd- eller billedoptagelser eller computerprogrammer, hvor forseglingen er brudt.

11. Forsinkelse
CCIT har intet ansvar for forsinkelser, og køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i anledning af forsinkelse indtil 15 dage fra aftalt leveringsdato. CCIT ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

12. Garanti
CCIT giver producentens garantier. Disse er specificeret under produktinformationen. I garantiperioden, som regnes fra den oprindelige købsdato, gælder garantien, hvis et produkt går i stykker trods normal brug/montering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl reparerer eller udskifter vi varen.

12.1 Garantien gælder ikke når
Fejl forårsaget af unormal brug eller ydre påvirkninger.
• Omkostninger til montering/demontering af forkerte varer.
• Udgifter til reparation på andet værksted end det aftalte
• Rejseomkostninger.
• Eventuelle følgeskader forårsaget af det defekte produkt.
• Rengør sliddele og forbrugsstoffer såsom mus, musemåtter, blækpatroner, tastaturer osv. Udover dette følger vi reglerne i den danske købelov.

CCIT A/S er ikke ansvarlig for tab i kommercielle aktiviteter.

13. Webhandel og din sikkerhed
• Hvordan sikrer vi din sikkerhed?
Vi bruger krypteret kommunikation til al transmission af følsomme data. Det betyder, at hele bestillingsprocessen, fra du indtaster din e-mailadresse (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår på den måde, at hvis nogen "aflyttede" på linjen, ville det tage dem mange år at knække. koden. Den anvendte kryptering er den stærkest anbefalede og tilgængelige i dag (128-bit). Bemærk venligst, at nogle ældre browsere kun kan håndtere lav kryptering (40-bit). 40-bit er nemmere at knække end 128-bit, men vi taler stadig om år for en hacker, og så koster det mere, end det smager. For at tjekke om browseren bruger 128 eller 40 bit kryptering, kan du flytte musen over låsen i statusfeltet nederst i browseren.
Når den næste side kommer op, bør du se en lås nederst på statuslinjen på din browser. Hvis der kommer en advarsel, skyldes det, at vi bruger det samme certifikat til flere hjemmesider - klik ja/ok for at fortsætte. Du kan klikke på denne lås for at se oplysninger om certifikatet og hvem der har udstedt det. De følgende sider er ikke tilgængelige, uden at denne lås vises i browserens statuslinje.
• Person-/kreditkortnummer
Vi gemmer ikke personnumre - vi bruger dem kun til krypteret kontrol mod kreditoplysningsudbydere under bestilling. Betaler du med bank-/kreditkort gemmer vi nummeret, men dette nummer er kun tilgængeligt via krypteret kommunikation, også til administrationsformål.
De oplysninger, du giver os, når du bestiller, er kun for os. Vi videregiver aldrig personlige data til tredjepart uden dit samtykke.
Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.
. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Webshop@ccit.dk.
 
14.0 Ansvar
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
 
15.0 Fortrolighed
15.1 Videregivelse og brug.
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
15.2 Beskyttelse.
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet ovenover. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
Kundens forpligtelser efter pkt. 15.1-15.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.