Tom Indkøbskurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

CCITs ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PRODUKTER, SERVICES OG ANDRE YDELSER. BETINGELSERNE INDGÅR SOM EN DEL AF AFTALEGRUNDLAGET MED KUNDEN.
 
Anvendelse:
Enhver ordre leveres i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser (Betingelserne), medmindre andet er skriftligt aftalt i Aftalegrundlaget.
 
Aftalegrundlag:
Betingelserne udgør sammen med CCITs ordrebekræftelse, kommercielle kontrakt, databehandleraftale, Service Level Agreement, og andre aftaledokumenter det samlede aftalegrundlag for salg og levering af services, produkter, reservedele og andre tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget/Aftalen”). Kundens eventuelle indkøbsbetingelser udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. Det er tilfældet uanset anden formulering herom i indkøbsbetingelserne.
 
Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt ændringerne skriftligt. Hvor andet ikke er udtrykkeligt anført, er ethvert tilbud kun bindende for CCIT i 20 dage fra tilbuddets afgivelse. Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med CCITs skriftlige godkendelse. CCIT forbeholder sig ret til at annullere tilbud og ordrebekræftelser, såfremt kunden ikke kan kreditgodkendes.
 
Hvis Aftalen omfatter flere juridiske enheder og/eller fysiske personer, hæfter de alle solidarisk for ethvert krav som CCIT har i henhold til Aftalen.    
 
Parterne er enige om at Aftalen har været genstand for drøftelse og forhandling, og at parterne er indforstået med Aftalens indhold.
 
Levering & installation:
Medmindre andet er skriftligt aftalt i Aftalen, er leveringsstedet kundens adresse, og leveringen sker efter ”ex works” princippet. Ønsker kunden transportforsikring tegnes denne efter kundens instruktion og betaling. Leveringstider er angivet vejledende og er ikke bindende, medmindre andet er særskilt aftalt. CCIT kan derfor ikke holdes ansvarlig for forsinkelse medmindre forsinkelsen er begrundet i grov uagtsomhed udvist af CCIT.
 
Hvor CCIT står for installation, skal der være fri og uhindret adgang til installationsstedet. Kunden er forpligtet til at sikre, at der er en kompetent repræsentant fra kunden til stede ved installationen. CCIT er uden ansvar for, hvorvidt de lokaler, som installationen foretages i, er anvendelige til formålet.
 
Hvor kundens forhold gør, at CCIT er afskåret fra hos kunden at udføre en planlagt opgave, er CCIT berettiget til at opkræve honorar i henhold til medgået tid, til de satser der er aftalt i aftalegrundlaget
 
CCIT forbeholder sig ret til overfor Kunden helt eller delvist at annullere Aftalen, hvis tredjemands forhold er årsag til, at CCIT ikke er i stand til at levere samtlige produkter og/eller services ifølge Aftalen.
 
Service og Support:
Eventuel service og support vil fremgå af fremsendte aftale. Eventuel service- og supportaftaler træder i kraft på leveringsdatoen for service og/eller udstyret, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Aftaler dækker geografisk Danmark, dog ikke Færøerne, Grønland eller øer uden fast broforbindelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Kundens forpligtelser ved Service og Support:
Kunden skal give CCIT adgang til oplysninger om personale, IT-udstyr og andet, der er nødvendigt for at levere service og support. Kunden skal ligeledes gøre CCIT opmærksom på eventuelle procedurer, forskrifter eller andet, som måtte være gældende i kundens virksomhed, herunder særligt med hensyn til opretholdelse af datasikkerhed og integritet. Kunden udarbejder - evt. i samarbejde med CCIT - en opgavebeskrivelse samt såfremt nødvendigt en kravsspecifikation. Det påhviler Kunden at sikre CCIT fri og uhindret adgang til Kundens IT-systemer, hvor det måtte være nødvendigt for, at CCIT kan levere service og support.
Kunden indestår for, at alle arbejdsmiljøkrav er overholdt, ligesom kunden vederlagsfrit skal stille kvalificeret personale og udstyr til rådighed for CCITs konsulenter, hvor det måtte være nødvendigt for, at CCIT kan levere service og support. Medmindre andet er aftalt, skal kunden sørge for alle nødvendige bygningsmæssige forberedelser. Det påhviler ligeledes kunden at anskaffe eventuelle nødvendige kommunikations-abonnementer for anvendelse af en serviceydelse.

Hvis CCIT som et led i Aftalen skal levere produkter herunder software og/eller hardware, der er udviklet, fremstillet og/eller erhvervet fra en tredjemandsleverandør eller forhandler, vil de vilkår og betingelser, herunder men ikke begrænset til ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser, garantier mv. som er fastsat af en sådan tredjemand, også være gældende for disse dele af CCITs leverance. CCIT påtager sig således ikke noget ansvar etc., der er mere vidtgående end tredjemands.
Kunden er forpligtiget til at overholde producentens og CCITs eventuelle forskrifter vedrørende vedligeholdelse af udstyret. Reservedelene, der udskiftes, kan være brugte. Udskiftede dele er CCITs/producentens ejendom.
 
Kunden er forpligtet til selv at tilkalde service. Kunden skal sørge for, at der er fri adgang til udstyret, og at der er en repræsentant fra kunden til stede i forbindelse med service, medmindre andet er aftalt. Kunden er bekendt med, at CCIT med tredjemand kan indgå aftale omfattende servicering af leverancen, og at Kundens forpligtelse overfor CCIT ikke reduceres i kraft heraf. 
 
Produkter skal anvendes i overensstemmelse med dets driftsspecifikationer. Aftalen dækker ikke arbejder, som er nødvendiggjort som følge af uautoriserede modifikationer eller produkter, reparationer eller indgreb, misbrug, fejl eller forsømmelser fra kundens eller tredjemands side.
 
Gennem Kundens engagement med CCIT, er Kunden er forpligtiget til ikke proaktivt at fremsætte tilbud til CCIT konsulenter om ansættelse i Kundens virksomhed.
 
Betaling:
Alle priser er i danske kroner og eksklusive den til enhver tid gældende moms og andre afgifter. Der opkræves et faktureringsgebyr ved fremsendelse af fakturaer på papir. Medmindre andet er aftalt, er fakturaen forfalden til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved kundens manglende rettidige betaling, er CCIT berettiget til at opkræve rykkergebyrer i overensstemmelse med gældende lovgivning, dog minimum kr. 200,- per gang og i tillæg hertil morarenter med 1,5% pr. måned.
Faktura fremsendes på den af kunden oplyste e-mailadresse eller via elektronisk faktura (såfremt EAN-nummer er oplyst).
 
Alle betalinger skal gennemføres uden fradrag eller modregning af nogen art.
 
CCIT forbeholder sig retten til at ændre priser og vilkår i aftalen herunder tekniske specifikationer. Sådanne ændringer kan bl.a. gennemføres som følge af pålæg fra myndigheder, eller andre regulatoriske ændringer, produktændringer, udefra kommende omkostninger forbundet med leverance af aftalen, herunder afgifter og omkostninger til tredjemand, inflation, og markedsmæssig udvikling i priserne for de aftalte services. CCIT forbeholder sig derfor retten til at indføre prisforhøjelser såfremt underleverandører forhøjer deres pris på produkter eller services, som CCIT helt eller delvist skal bruge ved levering af services eller produkter til kunden.
 
I projekter eller opgaver af større tidsmæssigt omfang, forbeholder CCIT sig retten til at fakturere Kunden forud, eller aconto fakturere i rater (25, 50 og 75%) på basis af medgået tid, i forhold til det samlede projekt.  
 
Ved bestilling af produkter vil CCIT fakturere kunden ved levering/dellevering af produkterne, men CCIT forbeholder sig retten til at fakturere kunden forud for bestilling af produkterne. Hvis CCIT gør brug af denne ret, er CCIT først forpligtet til at bestille produkterne, når betaling er modtaget fra kunden.
 
Forsinker Kunden CCITs leverance, er CCIT uanset forsinkelsen berettiget til at påbegynde fakturering af den pågældende service.
 
Leverancer forbliver CCITs ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.
 
Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse: 
CCIT forbeholder sig retten til, til enhver tid, at kreditvurdere kunden, og kræve yderligere forudbetaling, depositum, eller anden form for sikkerhedsstillelse for kundens betaling, såfremt CCIT vurderer at der efter Aftalens indgåelse opstår begrundet risiko for tab.
 
Stiller kunden ikke den krævede sikkerhedsstillelse inden for den frist som CCIT har angivet i forbindelse med sikkerhedsstillelseskravet, kan CCIT hæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, under hensyntagen til gældende lovgivning. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke overfor kunden.
 
Misligholdelse, opsigelse og ophør:
Aftaler er uopsigelige i den anførte aftaleperiode. Hvis CCIT uanset uopsigeligheden accepterer kundens opsigelse/førtidige indfrielse eller at Aftalen ophører af andre grunde, herunder kundens misligholdelse, er kunden foruden betaling af alle forfaldne samt ikke forfaldne ydelser inklusive indekseringer/reguleringer, forpligtet til at betale det af CCIT til enhver tid fastsatte gebyr herfor samt et administrationsgebyr. Begge gebyrer kan oplyses på forlangende af kunden.
 
Aftalegrundlaget kan af CCIT opsiges med eller uden varsel, hvis kunden ikke overholder sine forpligtigelser som beskrevet i Aftalen eller hvis kunden på anden vis misligholder Aftalen. Kunden er, uanset om sådan opsigelse sker med eller uden varsel, forpligtet til at betale de samme ydelser og gebyrer som ved CCITs accept af kundens opsigelse/førtidige indfrielse.
 
CCIT kan opsige aftalen helt eller delvist for en Service, såfremt en af aftalen omfattet service ophører med at blive produceret/udbudt i det land den pågældende service leveres.
 
Force Majeure:
Parterne er fritaget fra at yde forpligtigelser efter Aftalen, i den udstrækning en sådan forpligtigelse forhindres (direkte eller indirekte) som følge af force majeure. Force majeure anses bl.a. som (men ikke udtømmende) strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse, regeringsindgreb, oprør, væbnet konflikt, ulykke, mangel på komponenter, råmaterialer eller på normale transportmidler, krigshandling, usædvanligt længerevarende strømafbrydelse, brand, terrorisme, naturkatastrofer, sundhedskriser i form af pandemier eller enhver anden årsag, som ligger uden for, hvad parterne med rimelighed kan antages at kontrollere.
 
Kunden kan ikke påberåbe sig force majeure i relation til kundens betalingsforpligtigelse. Ved force majeure skal kunden dække de omkostninger CCIT eventuelt pådrager sig for at sikre og beskytte kundens leverancer eller produkter.
 
Immaterielle rettigheder:
Samtlige immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med CCITs udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører CCIT.
 
Hvor Kunden får adgang til databaser, intranet, portaler etc., som ejes eller stilles til rådighed af CCIT, må kunden alene tilgå og benytte sådanne systemer og deres relaterede data herunder rapporter, materiale med mere, til egne interne forretningsmæssige formål. Kunden er således ikke berettiget til helt eller delvist at, (i) lade tredjemand tilgå og/eller benytte disse systemer, (ii) videredistribuere, sælge, overdrage data, rapporter, materiale mv. fra sådanne systemer til tredjemand, og/eller (iii) kommercielt udnytte data, rapporter, materiale fra sådanne systemer overfor tredjemand.
 
Med forbehold for kundens betaling af alle udestående beløb og hvor det indgår i Aftalen, får kunden en licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med CCITs udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne. Kunden giver CCIT en begrænset, ikke-eksklusiv, tidsbegrænset, fuldt indbetalt royalty-fri licens til at benytte kundens immaterielle rettigheder som kunden stiller til rådighed for CCIT, i det omfang det måtte være nødvendigt for CCITs levering af serviceydelserne.
 
Der kan ved kundens anvendelse af serviceydelserne gælde særlige vilkår, i det omfang de immaterielle rettigheder til serviceydelserne tilhører tredjemand, herunder men ikke udelukkende, leverandører af standardsoftware eller hardware. I det omfang dette gør sig gældende, tildeles kunden udelukkende retten til at gøre brug af sådanne ydelser i henhold til de vilkår og betingelser som tredjemanden har fastsat.
 
CCIT er ikke ansvarlig for, at leverede serviceydelser ikke krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang CCIT måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde CCIT, medmindre krænkelsen er forsætlig.
 
Erstatningsansvar:
Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler som følge af handlinger eller udeladelser, med følgende begrænsninger:
 
CCIT er ikke erstatningsansvarlig for tab, der opstår som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i CCITs datacentre, hvis disse skyldes nødvendige tekniske, vedligeholdsmæssige, eller driftsmæssige årsager, eller hvis afbrydelserne m.v. er pålagt af myndigheder eller tredjemand, eller hvis det skyldes hackerangreb og følgevirkninger heraf.
 
CCIT er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab og følgeskader, herunder (ikke udtømmende) følgeskader på tilsluttet udstyr, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance, produktionstab, software tab, driftstab, tab af goodwill, tab af data, omkostninger til kundens fejlsøgning, installationsomkostninger og lignende.
 
CCIT er ikke ansvarlig for, at Serviceydelserne opfylder specifikke standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
 
I intet tilfælde er CCIT ansvarlig for følgeskader på tilsluttet udstyr, tab eller skade på data, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, installationsomkostninger, eller andre økonomiske konsekvenstab, uanset om CCIT er blevet gjort bekendt med muligheden for sådanne tab.
 
Hvis CCIT uanset det anførte pålægges erstatningsansvar, er CCITs samlede maksimale erstatningsansvar inklusive eventuelle bodsbeløb begrænset til et beløb svarende til kundens betaling for ½ måneds gennemsnitligt vederlag for de af Aftalen omfattede services og leverancer.
 
Aftalen kan ikke stille et eventuelt leasingselskab, der ejer udstyret ringere end de betingelser, der fremgår af den af kunden underskrevne leasingaftale. Kunden er altid forpligtiget til at betale de ydelser, som leasingselskabet opkræver. Hvis det er angivet, at der benyttes et leasingselskab, er kunden forpligtet til at tiltræde den af CCIT formidlede leasingaftale.
 
Overdragelse:
CCIT kan med frigørende virkning helt eller delvist, uden accept fra kunden, overdrage Aftalen til tredjemand, der herefter overtager de af Aftalen omfattede rettigheder og forpligtelser over for kunden. Kunden kan alene efter forudgående accept af CCIT overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand. Kunden er, hvor Aftalen omfatter finansiering af udstyr, forpligtet til at tiltræde en af CCIT særskilt valgt finansieringsaftale, der kan omfatte opkrævning af servicegebyrer.
 
Markedsføring:
Ved sin accept af Aftalen giver kunden samtykke til, at CCIT kan rette henvendelse til kunden pr. mail og telefon vedrørende salgskampagner og andre markedsføringstiltag.

Tavshedspligt:
Som fortrolig information anses enhver information om en Parts virksomhed eller forretningsforhold, som en Part har modtaget i forbindelse med Aftalens indgåelse eller opfyldelse. Undtaget herfra er oplysninger, som er eller bliver offentlige tilgængelige på anden måde end ved en Parts misligholdelse af nærværende tavshedspligt. Denne tavshedspligt gælder også efter Aftalens udløb.
Hver Part skal derfor opbevare alle dokumenter og oplysninger, digitale eller hardcopy, modtaget fra den anden Part, fortroligt, og må ikke bruge, videregive eller røbe nogen fortrolige dokumenter eller oplysninger, medmindre det måtte være nødvendigt for Aftalens opfyldelse. Udlevering af fortrolige oplysninger forudsætter at modtageren skriftligt bliver pålagt samme fortrolighedsbetingelser som fastsat i denne bestemmelse, samt at CCIT informeres og godkender dette skriftligt inden dokumenter, oplysninger eller informationer videregives.
CCIT forbeholder sig ret til at benytte kunden som referencekunde.

Gældende lov og værneting:
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
Enhver tvist, som må opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal inden tvisten kan indbringes for retten i Odense der er aftalt værneting, forelægges en af Parterne i fællesskab udpeget mediator. Kan Parterne ikke opnå enighed om valget af mediator, udpeges vedkommende af Danske Mediatoradvokater.

CCITs webshop:
I tillæg til ovenstående salgs- og leveringsbetingelser, gælder nedenstående yderligere betingelser og præciseringer for handel via CCITs webshop.

Priser:
Alle priser i CCIT’s webshop katalog er i danske kroner, inklusiv 25% moms. Den endelig pris ved bestilling, er specificeret i indkøbskurven.

Fragt:
Alle produkter købt gennem webshoppen sendes via GLS, medmindre andet er aftalt. Ønskes anden transportør ved bestilling, kan dette aftales. Der kan forekomme ekstra gebyr ved særtransport.

Ekspedition af ordre:
CCITs leveringstid for webshoppens produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, er specificeret i ordrebekræftelsen. Normal fragt tid er 2-4 dage afhængig af den ønskede leveringsadresse. Varer der ikke haves på lager ved bestillingsdato, vil stadig blive vist på webshoppen, med angivelse af hvornår varen forventes på lager. Ordren kan i sådanne tilfælde splittes op i del-levering. Der kan forekomme ekstra gebyr ved valg af del-levering.
Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden Virksomhedens skriftlige accept.

Reklamation:
Reklamation skal ske indenfor 8 dage fra fakturadato via webshop@ccit.dk
 
Skade på varen:
Kunden skal undersøge produkter og tilknyttede ydelser ved levering. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til CCIT via webshop@ccit.dk . Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til CCIT, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give CCIT de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som CCIT beder om. Indenfor rimelig tid efter CCIT har modtaget meddelelse om fejl eller mangel og undersøgt kravet, informeres kunden om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til CCIT. Kunden bærer omkostninger og risiko ved forsendelsen til CCIT. CCIT bærer omkostninger og risiko ved forsendelsen til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
 
Hvis pakken er beskadiget ved afhentning, eller hvis transportskader konstateres ved åbning af emballagen, skal hele forsendelsen inklusive emballagen bringes tilbage til posthuset og der udfyldes en skadesblanket, og CCIT informeres via webshop@ccit.dk .
 
Mangelfuld vare:
Hvis der er fremsendt en defekt eller forkert vare, skal den straks returneres i original emballage med betalt returfragt, og i samme stand og mængde som ved modtagelse. Retten til at gøre en mangel gældende mistes, hvis CCIT ikke indenfor rimelig tid, efter at du har opdaget eller burde have opdaget manglen, oplyses om manglens art via webshop@ccit.dk . Hvis varen er defekt, refunderer CCIT rimelige fragtomkostninger.
 
Forsinkelse:
CCIT har intet ansvar for forsinkelser, og køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art, som følge at forsinkelse. Dette gælder ethvert tab der måtte opstå som følge af forsinkelsen, såvel direkte som indirekte, herunder men ikke begrænset til, driftstab, tabt avance, produktionstab, tab i kommercielle aktiviteter, og andre økonomiske konsekvenstab.

Garanti:
Producentens garantier vil være gældende. Disse er specificeret under produktinformation.
CCIT A/S yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Garanti i købsaftalen, eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, således at der ikke overfor CCIT kan rejses krav i henhold til pågældende garantierklæring.

Vis mobil version